شامل دوره های بلند مدت می باشد که در طی چند سرفصل متوالی به مهمترین موضوعات و مفاهیم مورد نیاز مخاطبان آن دوره می پردازد. دستاورد اصلی شرکت کنندگان در این دوره ها، آشنایی ملموس با مفاهیم یاد شده و به صورت کاملا کاربردی و عملیاتی می باشد. مهمترین رویکردهای آموزشی در دوره های جامع استفاده از روش آموزش معکوس در تدریس اساتید، برگزاری جلسات تعاملی میان اساتید و دانش پذیران، امکان مباحثه میان دانش پذیران و اساتید از طریق تالار گفتگو و انجام پروژه های متناسب با مباحث هر هفته و با محوریت شرکت های خود می باشد.

به دانش پذیران این دوره ها پیشنهاد می گردد که جهت دستیابی به اهداف آموزشی، حضور در تمامی این سرفصل ها را بر اساس توالی پیش بینی شده برنامه ریزی نمایند. و همچنین با توجه به نیاز مبرم جهت تعامل و مشارکت در برنامه های پیش بینی شده در این دوره ها، به حداقل زمان مورد نیاز در طول هر هفته آموزشی توجه ویژه نمایند.