شامل دوره های کوتاه مدت است که معمولا در یازه های زمانی مشخص و قبل از آغاز دوره های فشرده برگزار می شود. دستاورد اصلی این دوره ها برای شرکت کنندگان، ایجاد شناخت عمیق و ارتقا مهارت در زمینه پیاده سازی آموخته های مرتبط با موضوع آن کارگاه تخصصی می باشد.

این کارگاههای آموزشی که عموما به یک موضوع تخصصی مرتبط با حوزه بازاریابی و فروش می پردازند، از مباحث نگرشی تا جزئیات پیاده سازی را شامل می گردند و برای افراد و شرکت هایی مناسب هستند که در آن موضوع خاص نیاز به یادگیری عمیق همراه با راهکارهای مشخص پیاده سازی دارند. مهمترین رویکرد این کارگاههای آموزشی چند ساعته، آموزش مستقیم آنلاین و یا حضوری است که در حین برگزاری کارگاه ضمن بیان مصادیق واقعی، استاد سعی بر تعامل و درگیر نمودن افراد شرکت کننده را در مسیر ارتقا سطح آموزش دارد.