اغلب شرکت های نوآور، دانش بنیان و خلاق در مسیر توسعه بازار خویش نیاز به توسعه ارتباطات و ایجاد شبکه های قوی فروش و بازاریابی دارند. از این رو یکی از مهمترین خدمات سپیدار به این شرکت ها، فرصت حضور در رویدادها و همچنین برنامه ها و دیگر کانال های توسعه ارتباطات هدفمند می باشد.

مجموعه خدمات قابل ارائه در راهکار شبکه سازی برای این شرکت ها در حاضر بدون هزینه می باشد و صرفا نیاز به تکمیل فرم درخواست عضویت در این برنامه ها دارد. پس از تکمیل فرم و در صورت داشتن شرایط مورد نیاز، متناسب با محصولات و خدمات و همچنین با توجه به برنامه ها و رویدادهای طراحی شده توسطه سپیدار، اطلاع رسانی جهت استفاده از آنها به صورت مستقیم صورت می پذیرد.