مهمترین هدف سپیدار، توسعه و تعالی سازمان های نوآور از طریق راهکارهای متنوع و اثر بخش در حوزه بازاریابی و فروش محصولات و خدمات این مخاطبان است. در حال حاضر، سه راهکار اصلی در سپیدار پیش بینی شده است که شامل برگزاری دوره های آموزشی، خدمات راهبری اختصاصی و شبکه سازی و توسعه ارتباطات می باشد.