داشتن تجربه در مسیر راه اندازی و پیاده سازی پلن های بازاریابی و فروش یک اصل انکار ناپذیر است. از طرفی شرکت ها در هر مرحله ای از توسعه یافتگی که باشند، به خصوص جهت ورود به یک حوزه جدید این تجربه مورد نیاز را ندارند. از این رو وجود یک فرد با تجربه در کنار شرکت ها که مسیرهای یاد شده را با موفقیت طی کرده و در این راه بتواند گام به گام شرکت را همراهی نماید، به یک الزام تبدیل می شود.

خدمات راهبری اختصاصی در سپیدار اگرچه به موازات آموزش و در دوره های جامع به شرکت ها پیشنهاد می شود و لیکن هر شرکت به صورت مستقل می تواند در هر زمان و بسته به نیاز خود درخواست خدمات راهبری را ارائه نموده و پس از آن فرآیند تخصیص راهبر آغاز می گردد.

گام اول: نشست های عارضه یابی اولیه جهت تشخیص مسئله اولویت دار شرکت و تخصص های مورد نیاز راهبری

گام دوم: فرآیند شناسایی و تفاهم اولیه با راهبران پیشنهادی

گام سوم: نشست آشنایی و ارتباط دو سویه میان راهبر پیشنهادی و مدیران ارشد شرکت

گام چهارم: عقد قرارداد با شرکت و راهبر و آغاز فرآیند راهبری اختصاصی

گام پنجم: برگزاری نشست های راهبری بر اساس قرارداد و نظارت مستمر در مسیر اهداف تعیین شده

گام ششم: تعامل مستمر میان اساتید و راهبران با هدف کاهش خطای احتمالی و تدوین استاندارد عمومی راهبری