بنیاد نوآوری و توسعه فناوری دکتر محمود شیخ زین الدین در سال 1397 به همت خانواده و تنی چند از دوستان و همراهان نزدیک ایشان و با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به پاس یک عمر تلاش صادقانه مرحوم آقای دکتر محمود شیخ زین الدین و برای ادامه راه ایشان جهت کمک به جوانان برومند ایران اسلامی در زمینه نوآوری و توسعه فناوری با هدف ایجاد علاقه، انگیزه و توانمند سازی دانش آموزان، دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاهی جهت ایفای نقش موثر در جامعه و تلاش جهت توسعه زیست بوم نوآوری کشور و راه اندازی کسب و کار از طریق شناخت موانع و کمک به تصمیم سازی ها و سیاست گذاری ها تاسیس گردید. شخصیت حقوقی بنیاد موسسه علمی، فرهنگی، غیر سیاسی و غیرتجاری است. مطابق با اساسنامه دفتر مرکزی بنیاد واقع در تهران می باشد ولی با توجه به خاستگاه دکتر محمود شیخ زین الدین که از دانشگاه صنعتی اصفهان و شهرک علمی و تحقیقاتی بوده به عنوان نقطه شروع فعالیت های اجرایی بنیاد در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، ساختمان ابوریحان، واحد 237 آغاز شده است.

سپیدار و تیم اجرایی آن متعلق به بنیاد نوآوری و توسعه فناوری دکتر زین الدین می باشد. مجموعه سپیدار از بهمن ماه 1400 از درون بنیاد شکل گرفته و شروع به فعالیت نموده است. و هم اکنون با تیم اجرایی جوان خود، به سرعت در مسیر اهداف متعالی خود در حال توسعه می باشد.