هر یک از دوره های آموزشی تعریف شده در سپیدار، شهریه خاص خود را دارد. ولیکن با توجه به رویکرد غیر انتفاعی بنیاد، مبالغ تعیین شده صرفا جهت پوشش هزینه های مستقیم دوره ها می باشد.

 عموما خدمات دوره های آموزشی در سپیدار برای شرکت های دانش بنیان با حمایت نهادهای مختلف همچون صندوق نوآوری و شکوفایی و یا معاونت علمی و فناوری تا سقف 90 درصد از مجموع هزینه را شامل می گردد.

و در خصوص شرکت های مستقر در پارک های علم و فناوری و مراکز رشد این حمایت با مساعدت پارک ها و بنیاد نوآوری و توسعه فناوری دکتر زین الدین تا سقف مشخصی که به صورت موردی اطلاع رسانی خواهد شد، شامل می شود.